Facilities

Factory
Raw material receiving
Laboratory
Production
Loading

Quality Control

ขั้นตอนการตรวจสอบทางด้านกายภาพ พนักงานควบคุมคุณภาพ ทำการสุ่มตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยเกณฑ์การสุ่ม
ขั้นตอนการตรวจสอบทางด้านชีวภาพ โดยจะตรวจสอบหาเชื้อดังต่อไปนี้ ตรวจหาเชื้อTotal Plate Count,Yeast and Mould , E.Coli , Coliform Bacteria , Staphylococcus aureus , Salmonella spp.
GHPs / HACCPบริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย ความสด และความสะอาดของสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง จึงนำระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้กับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค