ผักปลอดสารพิษ

เทรน์ดูแลสุขภาพการกิน “คลีน” กาลังฮิตในยุค 4.0 หลายคนให้ความสนใจและให้ความสาคัญเรื่องอาหารการกินมากขึ้นหันมาบริโภคผักผลไม้เป็นหลัก หลายคนเคยได้ยินและเข้าใจว่า ผักปลอดสารพิษ ยังไงต้องปลอดสารแน่นอน? มาดูความหมายกันดีกว่า

ผักปลอดสารพิษ เป็นผักที่มีกระบวนการใช้สารเคมีสังเคราะห์อย่างปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ บ้าง เพื่อเร่งการเจริญเติบโต แต่มีข้อแม้ว่าไม่เป็นสารต้องห้าม และต้องหยุดใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว

โดยจะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองให้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างเกินกว่าที่กาหนด เพราะฉะนั้นเราจึงสบายใจได้ว่าผักที่เรากินเข้าไปนั้นมีสารเคมีแค่นิ๊ดเดียว ไม่เกินที่กฎหมายกาหนดแน่นอน นั้นหมายความว่า “ผักปลอดสารพิษกินได้และมีประโยชน์”

แล้วประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ มีอะไรบ้าง?

1.ทาให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

2.ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ทาให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย

3.ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช

4.ลดปริมาณสารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนในอากาศและน้า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง

ผักปลอดสารพิษ ให้ประโยชน์ตั้งแต่ผู้ปลูกเองไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยให้สุขภาพดี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกทางเลือกที่ดีสาหรับคนชอบทานผักและต้องการความปลอดภัย

แต่หากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจก่อนนาบริโภคก็นาผักมาให้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีเสียก่อน นอกจากนี้ผู้บริโภคควรจะเลือกทานผักให้เหมาะสมกับฤดูกาลก็จะช่วยเรื่องสารตกค้างได้ หรือ ใครจะปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านง่ายๆ โดยใช้จุลินทรีย์ดีๆ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ก็ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ผักสด สะอาด ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน